Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά Σκοκοβιτών Εν Καρδίτση τη 20 Φεβρουαρίου 1912


Ενώπιον του Δικαστηρίου των εν Καρδίτση Πρωτοδικών

Αγωγή
του Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσωπευουμένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών εδρεύοντος και κατοικούντος εν Αθήναις.
Κατά
  Της Κοινότητος του χωρίου Σμοκόβου του Δήμου Μενελαΐδος, της επαρχίας Καρδίτσης, αποτελουμένης εκ των μελών αυτής, 1] Νικολ. Καραβέλα, 2] Μιλτιάδου Καραβέλα, 3] Γεωργ. Σάρα, 4] Ζάχου Κωστή, 5] Δημητρίου Ζ. Κωστή, 6] Ηλ. Κωστή, 7] Γεωργ. Κωστή, 8] Δημ. Λέρα, 9] Ευαγ. Κουμπογιάννη, 10] Βασιλ. Αθ.  Ευαγγελίου, 11] Κωνστ. Τρίγκα, 12] Δημ. Κ. Τρίγκα, 13] Αθαν. Τιμπλαλέξη, 14] Σεραφείμ Κουτσομπλιά, 15] Νικολ. Βασιά, 16] Βασιλ. Κατσαρού, 17] Ιωάνν. Β. Κατσαρού, 18] Γεωργ. Κατσαρού, 19] Ευαγγ. Τιφτήκη, 20] Κωνστ. Παπαζαχαρίου, 21] Κωνσταντ. Σάρα, 22] Δημ. Κ. Σάρα, 23] Αθαν. Τριανταφυλλιά, 24] Στυλ. Παπαζάχου, 25] Παύλου Σ. Παπαζάχου, 26] Στυλ. Καρακελάφη, 27] Αχιλλέως Καραούζη, 28] Ιωάν. Αχιλ. Καραούζη, 29] Παναγ.
Παπαδοπούλου, 30] Δημητρίου Τσιαπάλου, 31] Λεωνίδα Κοντίδη, 32] Ανδρέα Λέρα, 33] Γεωργίου Λέρα, 34] Ξενοφώντος Λέρα, 35] Ανδρέου Βαρσαμή, 36] Γεωργίου Α. Βαρσαμή, 37] Λεωνίδα Κωστοπούλου, 38] Δημητρίου Κωστοπούλου, 39] Κωνσταντί9νου Λ. Κωστοπούλου, 40] Ηρακλέους Καρκαντζούγκα, 41] Γεωργίου Καρκαντζούγκα, 42] Κωνσταντίνου Καρκαντζούγκα, 43] Χαραλάμπους Τόλη, 44] Λουκά Καρπενησιώτη, 45] Φώτη Καρπανησιώτη, 46] Γεωργίου Καρπαενησιώτη, 47] Θωμά Καρπανησιώτη, 48] Ιωάννου Κέντρου, 49] Δημητρίου Παπασπύρου, 50] Δημητρίου Σκλιά, 51] Σεραφείμ Δ. Σκλιά, 52] Γεωργίου Δ. Σκλιά, 53] Γρηγορίου Σκλιά, 54] Δημητρίου Μανταλιά, 55] Κωνσταντίνου Μανταλιά, 56] Γεωργίου Μανταλιά, 57] Ιωάννου Μακρή, 58] Κωνσταντίνου Μακρή, 59] Βαΐου Καραντώνη, 60] Λάμπρου Β. Καραντώνη, 61] Κωνσταντίνου Κωστή, 62] Δημητρίου Κωστή, 63] Χαριλάου Τόλη, 64] Δημητρίου Ξαφίνη, 65] Νικολάου Τόλη, 66] Αχιλλέως Τόλη, 67] Ιωάννου Τόλη, 68] Φωκίωνος Τόλη, 69] Οδυσσέως Διδασκάλου, 70] Ανδρέου Κατσαρού, 71] Δημητρίου Πεπίλα, 72] Σταύρου Πεπίλα, 73] Παπαστυλιανού Κατσαρού, 74] Ηλία Θεοπούλου, 75] Ηλία Τεφτήκη, 76] Αθανασίου Κωστή, 77] Στυλιανού Τεφτήκη, 78] ΑθανασίουΤεφτήκη, 79] Κωνσταντίνου Ξαφίνη, 80] Δημ. Κ. Ξαφίνη, 81] Στυλιανού Γαλή, 82] Ιωάννου Τεφτήκη, 83] Αλεξίου Τσίρκα, 84] Ηλία Αλ. Τσίρκα, 85] Στυλιανού Αλ. Τσίρκα, 86] Αθανασίου Κουτσιώλη, 87] Στεφάνου Κουτσιώλη, 88] Αποστόλου Μανάφα, 89] Αθανασίου Χατζούλη, 90] Ανδρέου Δήμου, 91] Σεραφείμ Α. Δήμου, 92] Κωνσταντίνου Α. Δήμου, 93] Νικολάου Θεοπούλου, 94] Γρηγορίου Κατσιρέλη, 95] Μιλτιάδου Γ. Κατσιρέλη, 96] Δημητρίου Γ. Κατσιρέλη, 97] Σπύρου Θεοπούλου, 98] Βασιλ. Καραγιάννη, 99] Δημητρίου Τσιώνη, 100] Δημητρίου Κουτσού, 101] Κωνσταντίνου, 102], 103] Ανδρέου Σταρίδη, 104] Αποστόλου λαγού, 105] Γεωργίου λαγού, 106] Νικολάου Μακρή, 107] Φώτη Ν. Μακρή108] Μιχάλη Κατσαρού, 109] Χρήστου Κατσαρού, 110] Αθανασίου Κέντρου, 111] Κωνσταντίνου Κέντρου, 112] Δημητρίου Ντουράκη, 113] Κωνσταντίνου Ντουράκη, 114] Γεωργίου Ντουράκη, 115] Αιμιλίου Κουμπογιάννη, 116] Δημητρίου Κουμπογιάννη, 117] Κωνσταντίνου Κουμπογιάννη, 118] Γεωργίου Κ. Κουμπογιάννη, 119] Φώτη Κουμπογιάννη, 120] Γεωργίου Χατζούλη, 121] Νικολάου Γ. Χατζούλη, 122] Νικολάου Κουτσιώλη, 123] Στεφάνου Χατζούλη, 124] Λεωνίδα Κουτρούμη, 125] Θεοδοσίου Θεοπούλου, 126] Στυλιανού Κουτρούμη, 127] Γεωργίου Καρακατά, 128] Ιωάννου Καρακατά, 129] Πέτρου Μαρκαντώνη, 130] Κωνσταντίνου Μαρκαντώνη, 131] Γεωργίου Κ. Μαρκαντώνη, 132] Γεωργίου Κουμπογιάννη, 133] Ιωάννου Κουμπογιάννη, 134] Νικολάου Κουτσουμπλιά, 135] Δημητρίου Κουτσουμπλιά, 136] Κωνσταντίνου νασιούλα, 137] Χρήστου Βαλκύρη, 138] Νικολάου Βαλκύρη, Λαζάρου Κέντρου, Ηλ. Κωστή, Στυλ. Παππά, Παλ.Παππά, Πέτρ. Σ. Κωστή, Ολυμπιάδος χήρας Νικολ. Καρπενησιώτη, Παρασκευής χήρας Γ. Βασιά, Φωτεινής χήρας Ν. Πατσούρα, Πηνελόπης χήρας Ευστ. Καρακλάρη, Παρασκευής χήρας Κ. Σπανού, κατοίκων απάντων του χωρίου Σμοκόβου του δήμου Μενελαΐδος.
  Εν τη περιφερεία του χωρίου Σμοκόβου του Δήμου Μενελαΐδος της επαρχίας Καρδίτσης υπάρχει δάσος [πρεμνοφυές εκ δρυών μικράς ηλικίας εκτάσεως χιλίων περίπου στρεμμάτων και συνορεύεται ανατολικώς με καλλιεργημένους αγρούς, δυτικώς με όριον Αγίου Γεωργίου, μεσημβρινώς ομοίως με όρια Αγίου Γεωργίου και αρκτικώς με όρια χωρίου Βλάσδου]. Το δάσος τούτο ανήκε κατά κυριότητα και κατοχήν διανοία κυρίου και καλή τη πίστει έκπαλαι εις το Οθωμανικόν Δημόσιον περιελθόν αυτώ δικαιώματι κατακτήσεως και κυριαρχικώ άλλως δικαιώματι κατά τα εν Τουρκία κρατούντα νόμιμα και κατείχετο υπ’ αυτού διανοία κυρίου και καλή τη πίστει προ αμνημονεύτων χρόνων δια ξυλεύσεως και άλλων νομίμων πράξεων νομής επιτρεπομένων εις τα δημόσια δάση και δι’ επιτηρήσεως των υπαλλήλων του μέχρι της δυνάμει της συνθήκης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας του έτους 1881 της κυρωθείσης δια του Νόμου ΠΛΖ του 1882 προσαρτήσεως της Θεσσαλίας εις την Ελλάδα, ευθύς δε μετά την προσάρτησιν της Θεσσαλίας εις την Ελλάδα περιήλθεν εις την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου του Οθωμανικού Δημοσίου, όπερ Ελληνικόν Δημόσιον ενέμετο αυτό έκτοτε διανοία κυρίου και καλή τη πίστει δι υλοτομίας και άλλων πράξεων πραγματικής νομής, αλλ’ η εναγομένη Κοινότης χωρίς να έχη νόμιμον τινα τίτλον κυριότητος επί του ειρημένου δάσους εκ των κατονομαζομένων εν τω άρθρω 4 της ως είρηται συνθήκης, εξ ού και μόνον ηδύνατο ν’ αναγνωρισθή κυρία, και εν γνώσει της επ’ αυτού κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου διατελούσα, κατέλαβεν αυτό αυθαιρέτως και κατέχει από τινων ετών καρπουμένη αυτό και εισπράττουσα τα εισοδήματα αυτού εκ δραχμών τριών χιλιάδων κατ’ έτος.
  Επειδή η εναγομένη Κοινότης και αν είχε νομικόν τινα τίτλον κυριότητος επί του ειρημένου δάσους όπερ αρνούμεθα, μη συμμορφωθείσα προς το ισχύσαν μετά την προσάρτησιν της Θεσσαλίας Β. Διάταγμα της 17 Νοεμβρίου 1836 περί ιδιωτικών δασών, περί της εντός έτους από της ισχύος αυτού υποβολής του τίτλου της προς αναγνώρισιν απώλεσε πάν δικαίωμα επί του επιδίκου τούτου δάσους, όπερ ούτω περιήλθεν κατά το Διάταγμα αυτό εις την αποκλειστικήν κυριότητα του Δημοσίου.
  Επειδή κατά τα ανωτέρω η κυριότης του Ελληνικού Δημοσίου επί του ειρημένου δάσους είνε αναμφισβήτητος και δέον αύτη ν’ αναγνωρισθή και δικαστικώς να διαταχθή η εν αυτώ εγκατάστασίς του και η βιαία αποβολή της εναγομένης, απειλουμένης και προσωπικής κρατήσεως κατά των μελών αυτής και απειληθή κατ’ αυτής χρηματική ποινή εκ δραχ. 50.000 εν αρνήσει της παραχωρήσεως της κατοχής αυτού, πρός δε υποχρεωθή η αντίδικος εις την πληρωμήν των εισοδημάτων του δάσους προς το Ελληνικόν Δημόσιον ως κακής πίστεως κάτοχος διατελούσα εν γνώσει της κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου.
Δια ταύτα
  Καλούντες την εναγομένην Κοινότητα προς συζήτησιν της παρούσης εμπροθέσμως ενώπιον του Πρωτοδικείου Καρδίτσης.
Εξαιτούμεθα
Να γίνη δεκτή η παρούσα,
  Να αναγνωρισθή η κυριότης του Ελληνικού Δημοσίου επί του εν τη παρούση περιγραφομένου δάσους και διαταχθή η εγκατάστασις του εν αυτώ και η εξ αυτού αποβολή της εναγομένης Κοινότητος απαγγελλομένης κατά των μελών αυτής προσωπικής κρατήσεως και απειληθή κατ’ αυτής χρηματική ποινή δραχ. 50.000 εν αρνήσει παραχωρήσεως της κατοχής του δάσους και να καταδικασθή η αντίδικος Κοινότης να πληρώση προς το Ελληνικόν Δημόσιον και τα εισοδήματα του διεκδικουμένου δάσους εκ δρ. τριών χιλιάδων ετησίως από της αυθαιρέτου καταλήψεως μέχρι της εγκαταστάσεως του Δημοσίου εν αυτώ και την δικαστικήν δαπάνην.
  Ο αρμόδιος δικαστικός κλητήρ να επιδώση νομίμως την παρούσαν προς έκαστον των απαρτιζόντων την αντίδικον Κοινότητα μελών αυτής.

Εν Καρδίτση τη 20 Φεβρουαρίου 1912

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΗ ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.