Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Κάποιοι δεν πρέπει να ενημερώσουν τους Σμοκοβίτες για την συγχώνευση:


Περιμέναμε να δούμε αυτές τις ημέρες κάποια κίνηση από την μεριά της διοίκησης των Λουτρών για την απόφαση της να γίνει συγχώνευση με την <<ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣΑ.Ε.»
Αλλά δυστυχώς  δεν έγινε!!!
Τελικά ένα τόσο σημαντικό θέμα για το χωριό μας δεν θα έπρεπε να γίνει μια ενημέρωση για τις συνέπειες θετικές η αρνητικές η ακόμα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πάρθηκε μια τέτοια απόφαση;ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ.198 /21-10-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 19/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί εγκρίσεως σχεδίου
συγχώνευσης.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 20η του
μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε.
ΟΤΑ ύστερα από την 16-10-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: σύμφωνα με
την αριθ. 2/2011 και την αριθ. 4/2012 αποφάσεις του το Δ.Σ. της
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-ΝΩΣ
εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ», αποφάσισε 
1) την συγχώνευση της εταιρείας με την «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου
Ρεντίνας», 2) την εξουσιοδότηση του Ευάγγελου Κομπογιάννη για την
σύνταξη του σχεδίου συγχώνευσης καθώς και της επεξηγηματικής
έκθεσης και να τα υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο
και 3) και όρισε ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό της
31/12/2011.
Στην συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο συγχώνευσης στο Συμβούλιο το
οποίο έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Των ανωνύμων εταιρειών «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ «και
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ »
με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας.
Στα Λουτρά Σμοκόβου σήμερα 19 Οκτωβρίου 2012, στα γραφεία της
ανώνυμης εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ », μεταξύ:
α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΕ ΟΤΑ και αριθμό μητρώου Α.Ε. 68039/30-Β-09-07, η οποία εδρεύει
στα Λουτρά Σμοκόβου , που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το
1/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Ευάγγελο
Κομπογιάννη
β)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣΑ.Ε.», και αριθμό
μητρώου Α.Ε.67841/30-Β-09-05, η οποία εδρεύει στη Ρεντίνα , που
εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το 39/20-4-2012 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Παύλο Ραγιά του Δημητρίου,
συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο
πάνω ανώνυμες εταιρείες με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, με τους
ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:
1. Συγχωνευόμενες είναι οι:
α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ
ΟΤΑ και αριθμό μητρώου Α.Ε.68036/30-Β-09-07, η οποία εδρεύει στα
Λουτρά Σμοκόβου .
β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣΑ.Ε.», και αριθμό
μητρώου Α.Ε.67841/30-Β-09-05, η οποία εδρεύει στη Ρεντίνα.
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-ΝΩΣ
Η συνιστώμενη νέα εταιρεία θα έχει επωνυμία « ΛΟΥΤΡΑ
ΣΜΟΚΟΒΟΥ-ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΕ ΟΤΑ» και έδρα τα Λουτρά Σμοκόβου
του Δήμου Σοφάδων.
2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.
3 και 80 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93, με σύσταση νέας
ανώνυμης εταιρείας, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία
(ισολογισμούς) της 31/12/2011.
3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων
εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας
εποπτεύουσας Αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των
συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με την σύμβαση
συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας
εποπτεύουσας Αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες
εταιρείες.
4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η συνιστώμενη εταιρεία
υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με
το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των
συγχωνευομένων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με
καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των συγχωνευομένων εταιρειών θα
συνεχίζονται από τη συνιστώμενη εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση,
μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Οι
συγχωνευόμενες εταιρείες λύονται χωρίς να είναι απαραίτητη η
εκκαθάρισή τους. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των
συγχωνευομένων εταιρειών, δεν παρέχουν σ’ αυτούς κανένα άλλο
δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που
θα εκδώσει η συνιστώμενη εταιρεία.
5. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της
περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στη συνιστώμενη εταιρεία, με
βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία φαίνεται στους
ισολογισμούς τους, της 31/12/2011 και όπως αυτή (η περιουσία) θα
διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η
συνιστώμενη εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος
και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου των συγχωνευομένων
εταιρειών.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των
μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως
ακολούθως:
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-ΝΩΣ
«ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ »: Μετοχικό κεφάλαιο 779.000
ευρώ, διαιρούμενο σε 77900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ
εκάστης.
«ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΝΤΙΝΑΣΑ.Ε.», Μετοχικό κεφάλαιο 1.122.000 ευρώ, διαιρούμενο σε
11.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.
7. Η Καθαρή Θέση των συγχωνευομένων εταιρειών, εκτιμήθηκε ως
κατωτέρω:
α) «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ»
Καθαρή Θέση
Ενεργητικό Ευρώ 2.358.819,15
- Υποχρεώσεις » 228.549,78
Καθαρή Θέση » 2.130.269,37
- στρογγυλοποίηση 269,37
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2.130.000,00
β) «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ»
Καθαρή Θέση
Ενεργητικό Ευρώ 913.255,95
- Υποχρεώσεις » 8.842,44
Καθαρή Θέση » 904.413,51
-στρογγυλοποίηση 413,51
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 904.000,00
Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας, καθορίζεται σε
3.034.000 ευρώ και σχηματίζεται από το άθροισμα των καθαρών θέσεων
των συγχωνευομένων εταιρειών.
Η ονομαστική αξία της μετοχής της συνιστώμενης εταιρείας καθορίζεται
σε 1,00 ευρώ και ο αριθμός των μετοχών της σε 3.034.000.
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από τη συνιστώμενη
εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-ΝΩΣ
που κατέχουν οι μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών με την πιο
κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών.
Οι μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών θα παραδώσουν τις μετοχές
τους στα γραφεία της συνιστώμενης εταιρείας, σε ημερομηνία που θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν
ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.
Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών θα
ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από
το Διοικητικό Συμβούλιο της συνιστώμενης εταιρείας.
8. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες
εταιρείες, προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτών από τη
συνιστώμενη εταιρεία, λόγω της συγχώνευσης, ορίζεται για μεν την
εταιρεία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ » σε 1 : 27,34275, για δε
την εταιρεία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ » σε 1 : 80,57041, ήτοι οι μέτοχοι της εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ
ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ » για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα
λάβουν 27,34275 μετοχές της νέας Α.Ε. και οι μέτοχοι της εταιρείας
«ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ »
για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 80,57041 μετοχές της
νέας Α.Ε.
9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που
αναλογούν στους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών, παρέχουν σ’
αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της συνιστώμενης εταιρείας.
10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές των συγχωνευομένων εταιρειών
μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική
άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό τους και όχι για τη συνιστώμενη
εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το
διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο
αυτές.
11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών, οι οποίοι να
έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων
πλην μετοχών.
12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς
ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το
καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια
πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-ΝΩΣ
13. Τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων εταιρειών που θα
μεταβιβαστούν στη συνιστώμενη εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται
στους ισολογισμούς μετασχηματισμού τους, της 31/12/2011πλέον τα
αποκτηθέντα μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μείον τα
μεταβιβασθέντα μέχρι τότε .
14. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες μεταβιβάζουν στη συνιστώμενη
εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού τους και γενικά το
σύνολο της περιουσίας τους. Κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία
καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και
ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των συγχωνευομένων εταιρειών, των
απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν
και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου τους.
15. Μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο
δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν
ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην
παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης
φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα
δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη
σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη
τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη
συνιστώμενη εταιρεία.
16. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται
ότι: α) Η περιουσία τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και
παθητικό) , είναι αυτή που αναγράφεται στους ισολογισμούς τους, της
31/12/2011, στους οποίους αναγράφονται τα εισφερόμενα,
μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην συνιστώμενη εταιρεία
περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία
τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα
παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά
στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στους ως άνω αναφερόμενους
ισολογισμούς.
17. Η συνιστώμενη εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων
εταιρειών, όπως αναφέρονται στους ισολογισμούς τους, της 31/12/2011,
καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της
συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του
ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-ΝΩΣ
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης
Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των
συγχωνευομένων εταιρειών.
Για την «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΑΕ ΟΤΑ»
Για την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ Α.Ε.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
σχέδιο συγχώνευσης:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο συγχώνευσης των Ανωνύμων εταιρειών «Λουτρά
Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ» και «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου
Ρεντίνας» όπως αυτό συντάχθηκε και παρουσιάσθηκε ανωτέρω και θα το
υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάφων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β43ΓΟΛ9Τ-__


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.