Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

"Περί εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. για την εκπροσώπησης της εταιρείας.


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 133/29-5-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.3/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 10/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί εξουσιοδότησης από το
Δ.Σ. για την εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 27η του
μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 23-05-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                            ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: με την αριθ.
5/2011 απόφαση του Δ.Σ. εξουσιοδοτήσαμε τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-ΩΟΤ
Ιωάννη Κατσαρό και τον Αντιπρόεδρο Θεόδωρο Λέρτα, να
εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία,
ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.
Κατόπιν της από 3/5/2012 και με αριθ. πρωτ.10566 παραιτήσεως του
μέλους του Δ.Σ. και Αντιπροέδρου Θεόδωρου Λέρτα, της
αντικαταστάσεως του με την αριθ. 226/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σοφάδων και της αριθ.9/2012 απόφασης του Δ.Σ. της
επιχείρησης << Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ>> με τον κ. Πέτρο Καρέλη
ως μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο της επιχείρησης <<Λουτρά
Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ>>, προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και τον Αντιπρόεδρο να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους την εταιρεία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε
μεμονωμένα.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος δήλωσε ότι δεν είναι
ηθικό.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Κατσαρό και τον
Αντιπρόεδρο Πέτρο Καρέλη να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους την εταιρεία <<Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ>>
ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος διαφώνησε με την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟ__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.