Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

"Περί ανάθεσης λογιστικής κάλυψης της εταιρείας.


Κούρεμα από την διοίκηση των Λουτρών .
Και  η λογιστική αμοιβή θα είναι μικρότερη για την περίοδο 1-6-2012 1-6-2013  συγκριτικά με αυτή του 2011-2102
Από το σύνολο των 19.680 ευρώ μαζί με τo φπα
Θα γίνει 18.450
Άρα υπάρχει μια μείωση του 1066 ευρώ


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 134/29-5-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.3/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 11/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί ανάθεσης λογιστικής
κάλυψης της εταιρείας.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 27η του
μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 23-05-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                               ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: σύμφωνα με
το άρθρο 12 παρ.2 του Ε.Κ.Υ. της επιχείρησης, μπορεί το Δ.Σ. να
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-ΨΔ2
αναθέτει την λογιστική κάλυψη της επιχείρησης σε πτυχιούχο λογιστή
(ΠΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου, όπως επίσης και το έργο του βοηθού
λογιστή απευθείας στον λογιστή.
Επειδή η επιχείρηση συνεργάζεται άριστα εδώ και 12 χρόνια όσον αφορά
την λογιστική της κάλυψη με την εταιρεία <<Εύθυνος ΕΠΕ>>, προτείνω
να συνεχίσουμε την συνεργασία και να αναθέσουμε την λογιστική
κάλυψη της επιχείρησης καθώς και το έργο του βοηθού λογιστή στην
ίδια εταιρεία με το ποσό των 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και για την
χρονική περίοδο από 1/6/2012/έως 1/6/2013.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος ζήτησε να γίνει ανάλογη
μείωση με τους εργαζόμενους.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναθέτει την λογιστική κάλυψη της επιχείρησης καθώς και το έργο του
βοηθού λογιστή στην εταιρεία <<Έυθυνος Ε.Π.Ε.>> με το ποσό των
15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και για την χρονική περίοδο από 1/6/2012 έως
1/6/2013.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος διαφώνησε με την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-ΨΔ2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.