Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Χρηματοδότηση της επιχείρησης απο την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ύψους 120.000,00€

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 163/30-9-2013
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.4/2013 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ

Αριθμ. Αποφ. 18/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 "Περί χρηματοδότησης από την
Συνεταιριστική Τράπεζα.

 Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα γραφεία της επιχείρησης, την 28η του
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας «Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ» ύστερα από την 24-09-2013 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:
Με τις υπ΄αριθ. 15-16- και 17/2013 αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου, αναθέσαμε την σύνταξη μελετών (αρχιτεκτονικής –
στατικών – μηχανολογικής), για υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ με τίτλο,
ΑΔΑ: ΒΛΛΟΟΛ9Τ-Μ6Μ«Ανάδειξη – ανακαίνιση του Ξενοδοχείου "ΤΕΜΠΗ" με προσθήκη
κατ΄επέκταση», συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 14.760,00€ και με
ύψος προϋπολογισμού της επένδυσης 2.600.000,00€.
Προκειμένου να καλύψουμε την παραπάνω αρχική δαπάνη σύνταξης των
μελετών ύψους 14.760,00€, να αντιμετωπίσουμε την έκδοση της
οικοδομικής άδειας που θα απαιτηθεί, όπως και δαπάνες που τυχόν θα
προκύψουν ( συμπληρωματικές μελέτες κλπ) και λόγω του ότι δεν
θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης,
προτείνω να απευθυνθούμε για χρηματοδότηση της επιχείρησης στην
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ύψους 120.000,00€ με εγγυητή τον
Δήμο Σοφάδων.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου:


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Να απευθυνθεί η επιχείρηση για χρηματοδότηση στην Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας ύψους 120.000,00€, με εγγυητή τον Δήμο Σοφάδων.
2.Να διαβιβαστεί η ανωτέρω απόφαση για έγκριση από το Δημοτικό
Συμβούλιο Σοφάδων.
3.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κατσαρό να κάνει όλες
τις απαραίτητες ενέργειες που θα χρειαστούν και να υπογράψει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα.
Ο διοικητικός σύμβουλος Βασίλειος Κυρτσάς, διαφώνησε με την
απόφαση, λόγω μη πληροφόρησης από αυτούς που θα διαχειριστούν τα
εν λόγω κεφάλαια και μη εμπιστοσύνης στην διαχείριση τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2013
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.