Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

"Περί αποζημίωσης μελών Δ.Σ. ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝΓια τον λόγω αυτό προτείνω τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης
των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο ποσό των 50€ ανά
συνεδρίαση.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση των μελών του
Δ.Σ. της εταιρείας στο ποσό των 50€ ανά συνεδρίαση.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 154/10-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.5/2011 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 22/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί αποζημίωσης μελών Δ.Σ.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 9η του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 5-10-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                         ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ

Με πρακτικογράφο την Μαρκαντώνη Χαρίκλεια υπάλληλο του Δήμου
Σοφάδων ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης συμβουλίου
και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: Σύμφωνα
με τις γενικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 επιτρέπεται στα μέλη του
Δ.Σ. να λαμβάνουν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στα συμβούλια
της εταιρείας, εφόσον εγκριθεί από την γενική συνέλευση της εταιρείας.
ΑΔΑ: 45Ο0ΟΛ9Τ-Σ0Ζ
Για τον λόγω αυτό προτείνω τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης
των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο ποσό των 50€ ανά
συνεδρίαση.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση των μελών του
Δ.Σ. της εταιρείας στο ποσό των 50€ ανά συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2011
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: 45Ο0ΟΛ9Τ-Σ0Ζ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.