Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΛΕΝΤΙΑ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ 7,000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει τον αντιπρόεδρο κ. Πέτρο Καρέλη Δ/νων Σύμβουλο της
επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ» με αρμοδιότητες όπως αυτές
περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης και με ετήσιες
αποδοχές 7.000,00€.
.........................................................................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 170/20-8-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 16/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί ανακατανομής
αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ..
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 14η του
μηνός Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε.
ΟΤΑ ύστερα από την 10-08-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                    ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣΟ Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: για την
καλύτερη, πιο εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της
ΑΔΑ: Β4ΓΙΟΛ9Τ-ΟΥΗ
επιχείρησης, προτείνω την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών
του Δ.Σ. της επιχείρησης και συγκεκριμένα, τον ορισμό του
αντιπροέδρου κ. Πέτρου Καρέλη ως Δ/νων Σύμβουλο με αρμοδιότητες
όπως αυτές περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης
και με αποδοχές 7.000,00€ ετησίως.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει τον αντιπρόεδρο κ. Πέτρο Καρέλη Δ/νων Σύμβουλο της
επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ» με αρμοδιότητες όπως αυτές
περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης και με ετήσιες
αποδοχές 7.000,00€. Κατόπιν αυτού η σύνθεση του Δ.Σ. που προκύπτει
με την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων είναι η εξής:
Ιωάννης Κατσαρός : Πρόεδρος Δ.Σ.
Πέτρος Καρέλης : Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Ευάγγελος Κομπογιάννης : Μέλος
Παύλος Ραγιάς : Μέλος
Ηλίας Μακρής : Μέλος
Ιωάννης Θεόπουλος : Μέλος
Βασίλειος Κούτρας : Μέλος
Κων/νος Κουτσιομανής : Μέλος
Βασίλειος Κυρτσάς : Μέλος
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος διαφώνησε με την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΓΙΟΛ9Τ-ΟΥΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.