Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Περί επανασύνδεσης τηλεφωνικών γραμμών.


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 19/19-4-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 8/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί επανασύνδεσης
τηλεφωνικών γραμμών.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 1η του μηνός
Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 28-03-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                                   ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: με την αριθ.
20/2011 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, ζητήσαμε λόγο χειμερινής
ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΛ9Τ-ΚΗΔ
περιόδου και για λόγους οικονομίας, την εξάμηνη διακοπή οκτώ (8)
τηλεφωνικών συνδέσεων από τον ΟΤΕ από 1/11/2011 έως 30/4/2012 και
συγκεκριμένα των παρακάτω: 2443061282 – 2443061146 – 2443061329
– 2443061330 – 2443061331 – 2443061335 – 2443061334 –
2443061332. Τώρα πρέπει με απόφαση μας να ζητήσουμε από τον ΟΤΕ
την επανασύνδεση των άνω τηλεφωνικών συνδέσεων.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επανασύνδεση των παρακάτω τηλεφωνικών συνδέσεων:
2443061282 – 2443061146 – 2443061329 – 2443061330 – 2443061331
– 2443061335 – 2443061334 – 2443061332 και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
επανασύνδεσή τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΛ9Τ-ΚΗΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.