Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

"Πρόσληψης εκτάκτου εποχικού προσωπικού.


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 11/2-4-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 6/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί πρόσληψης εκτάκτου
εποχικού προσωπικού.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 1η του μηνός
Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 28-03-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                          ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: Σύμφωνα με
το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-46Ζ
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση
ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των
προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας
τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και
μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα
διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται
στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι
εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει
τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-46Ζ
πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του
ν. 2527/1997.
Όπως γνωρίζεται ως νέα Διοίκηση της εταιρείας Λουτρά Σμοκόβου
Α.Ε.ΟΤΑ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα
οικονομικής, νομικής, αναπτυξιακής και διοικητικής φύσης.
Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι και η πρόσληψη εκτάκτου εποχικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
πρόσκαιρων εποχικών αναγκών, για την αντιμετώπιση της εποχικής
λειτουργίας της επιχείρησης και την αντιμετώπιση της τρέχουσας
λουτρικής περιόδου από 1/6/2012 έως 15/10/2012.
Επίσης λόγω της ιδιαιτερότητας της επιχείρησης, εποχική τουριστική με
εξάρσεις τουριστικής κίνησης σε διάφορες περιόδους μέσα στην
λουτρική περίοδο λειτουργίας της ( αργίες – Σαββατοκύριακα-
λουτροθεραπεία κ.α.) θα πρέπει σταδιακά να προσλαμβάνει προσωπικό
ανάλογα με τις ανάγκες της κίνησης και της επισκεψιμότητας των
Λουτρών.
-Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών και το γεγονός ότι ο
ανώτερος αριθμός προσωπικού μπορεί να φτάσει τα 104 άτομα για την
καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.
-Το γεγονός ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι τουριστική
εποχιακή με εναλλακτικές μορφές.
-Κυρίως όμως ότι η επιχείρηση είναι φορέας τουριστικής ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σοφάδων, αρωγός της οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης των κατοίκων και καλύπτει από μόνη της το
κόστος της μισθοδοσίας.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να χαρακτηριστούν οι ανάγκες της
επιχείρησης για την πρόσληψη προσωπικού κατεπείγουσες και εποχικές,
ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της και να
προβαίνει κατά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της σε προσλήψεις
εκτάκτου εποχικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου έως δύο(2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και
πρόσκαιρων εποχικών αναγκών λαμβανομένου υπόψη ότι η συχνότητα
προσέλευσης των επισκεπτών για την χρήση των παρεχομένων
υπηρεσιών, δεν είναι σταθερή και αυξομειώνεται με αποτέλεσμα η
πρόβλεψη για τις ανάγκες πρόσληψης προσωπικού να μην
προσδιορίζεται με ακρίβεια.
Οι προσλήψεις εκτάκτου εποχικού προσωπικού θα γίνουν κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 3584/07 και του άρθρου 1 του ν.
3812/09.
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-46Ζ
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 206 του Ν. 3584/07
2. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
3. τον Εσωτερικό κανονισμό Υπηρεσιών της επιχείρησης
4. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012
όπως αυτός ψηφίστηκε με την αριθ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας
Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
5. την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
6. την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ 5345/4-2-2005
7. το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
8. τις ανάγκες της επιχείρησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 97 ) ατόμων για την κάλυψη
κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών όπως αυτές περιγράφηκαν στο
αιτιολογικό μέρος της απόφασης αυτής, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ Διοικητικοί 9 2 Μήνες
2 ΔΕ Προϊστάμενοι
Υδροθ/ρίου
3 2Μήνες
3 ΔΕ/ΥΕ Λουτρονόμοι 22 2Μήνες
4 ΔΕ Προϊστάμενοι
Ξενοδοχείου
8 2Μήνες
5 ΥΕ Καμαριέρες 28 2Μήνες
6 ΥΕ Καθαρίστριες 2 2Μήνες
7 ΔΕ/ΥΕ Θυρωροί
Υπηρεσίας
15 2Μήνες
8 ΔΕ/ΥΕ Συντηρητές κτιρίων 4 2Μήνες
9 ΥΕ Οδοκαθαριστές 3 2Μήνες
10 ΔΕ/ΥΕ Οδηγοί
Λεωφορείου
3 2Μήνες
Σχετική πίστωση για την πρόσληψη του προαναφερομένου προσωπικού
έχει γραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2012 της Εταιρείας των Λουτρών
Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ , οι δε θέσεις εργασίας προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ
της Εταιρείας.
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-46Ζ
Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-46Ζ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.