Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Η ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΡΩΤΑ!

Έχει οριστεί επιτροπή για την παραλαβή του δρόμου από το φράγμα Σμοκόβου-  Λουτροπηγή μόνο του το έργο κατά την άποψη μας έχει πολλές ατέλειες ,μια από αυτές είναι οι κατολισθήσεις  και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Καλό θα ήταν οι υπεύθυνοι να μην το παραβλέψουνΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα 17 / 01 / 2014 
ΓΕΝ. ∆ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 2790/91 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Οδικό Κύκλωµα Λίµνης Σµοκόβου (Τµήµα Φράγµα – Λουτροπηγή)» αναδόχου
«ΤΕΚ. 
Α.Ε.» 


Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α
/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010) Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
3. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων» 
4. Του µε Α∆Α : 45ΒΜΧ-Ω1Β/4.11.2011 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
5. Την αρ. 15/2/9-03-2006 απόφαση της Ν.Ε. Έργων Υποδοµής και Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. 
Καρδίτσας εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των 
εργασιών στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚ Α.Ε.» µε µέση έκπτωση 7,02% 
6. Την από 25-07-2006 σύµβαση ποσού 2.510.365,68 € 
7. Την από 30-06-2013 βεβαίωση περαίωσης 
8. Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα στοιχεία του φακέλου του έργου 
9. Το από 15-01-2014 πρωτόκολλο κλήρωσης 

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδικό Κύκλωµα 
Λίµνης Σµοκόβου (Τµήµα Φράγµα – Λουτροπηγή» αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους 
της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας: 

1. Βασιλική Πετσιά, Πολ. Μηχ. µε Γ΄β ως πρόεδρο µε αναπληρωτή τη Λαυρεντία Θέου, 
Πολ. Μηχ. µε Ε΄β 
2. Αποστόλη Αλογάριαστο, Πολ. Μηχ. ΤΕ µε Β΄β ως µέλος, µε αναπληρωτή την Μαρία 
Μαλάµη, Πολ. Μηχ. ΤΕ µε Ε΄β 
3. Αναστάσιο Σιαπέρα, Τοπ. Μηχ. µε ∆΄β ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Λεωνίδα Μάµαλη, 
Εργοδηγό µε Γ΄β 

Η Επιτροπή µε ευθύνη του προέδρου της, θα πραγµατοποιήσει την Προσωρινή και Οριστική 
παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και θα µας υποβάλλει πρωτόκολλα 
που θα συντάξει για έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1. Οριζόµενα στην παρούσα µέλη και 
 αναπληρωτές τους 

2. Ανάδοχο του έργου (Αθανάσιο Γριβέλλα) 
3. Επιβλέπουσα του έργου Μαρία Μήτσιου – Τσέλιου 
 κ.Κωνσταντία Τσιουφλιά Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.