Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

"Περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ..


Διαβάζοντας κανείς για την αμοιβή που λαμβάνει ο πρόεδρος της επιχείρησης των Λουτρών για το χρονικό διάστημα 1/06/2012 έως 1/06/2013. διαπιστώνει ότι είναι κατά 600 ευρώ λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά (ενώ λάμβανε 6000 ευρώ τώρα θα λαμβάνει 5400  )  μια πράξη που δείχνει ότι υπάρχει καλή διάθεση στην αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης που περνάει η πατρίδα μας
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 136/29-5-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.3/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 13/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 27η του
μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 23-05-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                            ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-ΓΜΦ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: Με τις
διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δεν ρυθμίζεται
ειδικά η διαδικασία καθορισμού αμοιβής των μελών του Δ.Σ. των
Ανωνύμων Εταιριών, όπως ρυθμίζεται αντίστοιχα η διαδικασία
καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. των Κοινωφελών
Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. Συνεπώς, για τον καθορισμό της αμοιβής των
μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιριών θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με
το άρθρο 252 παρ.3 του Ν.3463/2006, οι γενικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Ειδικότερα: επιτρέπεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να
λαμβάνει αποζημίωση εφόσον εγκριθεί από την γενική συνέλευση
της εταιρείας. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το
καταστατικό της εταιρείας προτείνω η αποζημίωση του Προέδρου να καθορισθεί στο ποσό των 5.400,00€ για την χρονική περίοδο από 1/06/2012 έως 1/06/2013.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος ζήτησε να γίνει ανάλογη
μείωση με τους εργαζόμενους.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. στο ποσό των
5.400,00€ για την χρονική περίοδο από 1/06/2012 έως 1/06/2013.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος διαφώνησε με την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-ΓΜΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.