Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2011 της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π. 12973/28-05-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 8/17-05-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. Σοφάδων
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 228/2012
Π ε ρ ί λ η ψ η
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2011 της εταιρείας
Στους Σοφάδες σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα και ύστερα από την υπ'
αριθμ. 11207/10-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σοφάδων.
Α/Α

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες
1. Κλιάρης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
2. Βασιλείου Ελευθερία Μέλος Δ.Σ. ΑΠΟΥΣΑ
3. Τσουκνίδας Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
4. Κύρκου Μαριάννα Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΑ
5. Παπάρα – Σελεμέκου Χριστίνα Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΑ
6. Τρίγκας Ηλίας Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
7. Ραγιάς Παύλος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
8. Κατσικάρας Λεωνίδας Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
9. Τσέλιος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
10. Μπαντέλας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
11. Γκουγκούδης Κων/νος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
12. Παπαστεργίου Σωτήριος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
13. Κάιας Φώτιος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
14. Κεχαγιάς Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
15. Καρπούζας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
16. Κομπογιάννης Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
17. Πώποτας Τηλέμαχος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
18. Κεφαλάς Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΩΝ
19. Πράντζιος Πασχάλης Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
20. Κουτσιομανής Κων/νος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
21. Σκάρλος Αθανάσιος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
22. Αλεξόπουλος Βασίλειος Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
23. Φιλίππου Ηλίας Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
24. Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
25. Μπαλαντίνας Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
26. Στουρνάρας Σωτήριος Μέλος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
27. Ταγκούλης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. ΑΠΩΝ
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο νομικός
σύμβουλος του Δήμου κ. Γκατζιώνης Κων/νος , ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεφυρίων
Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σοφάδων Φερφυρής Γεώργιος. Ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Κτημένης Σκονδρογιάννης Γεώργιος και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ.
Βαθυλάκκου Ρωμανάς Παύλος αν και προσκλήθηκαν δεν παραβρέθηκαν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 27
Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν οι 24) οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη
πλειοψηφία του Σώματος, εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση
ΑΔΑ: Β49ΖΩ1Μ-ΨΧΟ
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Σοφάδων κ. Χαράλαμπου
Παπαδόπουλου.
Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης τέλεσε η υπάλληλος του Δήμου Σοφάδων, Σβάνα Έλενα.
Επί του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 2/2012 απόφαση της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ» με την οποία το Δ.Σ. ενέκρινε τον ισολογισμό χρήσεως 2011, την κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων όπως
αυτά συντάχθηκαν από το λογιστή της εταιρείας και την οποία υπέβαλλε στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκριση.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ισχύουν τα εξής:
Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό
συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 του ΔΚΚ,
καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές
προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις
περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του
άρθρου 259 του ΔΚΚ. Το δημοτικό συμβούλιο, μέσα σε δύο(2) μήνες από την υποβολή,
αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και
τις παρατηρήσεις του επ' αυτού. (παρ 4 Άρθρο 260 Ν. 3463/06)
Η επιχείρηση καταρτίζει μέσα στο πρώτο τετράμηνο, του επόμενου της διαχειριστικής
περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Ο ισολογισμός και ο απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
της επιχείρησης, από τον Γενικό Διευθυντή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
(Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 3- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’)
Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται
από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται
ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και
βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της
επιχείρησης.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και
πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης,
καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007
άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’)
Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ισολογισμός, η κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση των ορκωτών
ελεγκτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, ή αν δεν υπάρχει
τέτοια, σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του νομού που εδρεύει η επιχείρηση,
κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007
άρθρο 6- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’).
Το κλείσιμο του ισολογισμού των Δημοτικών Επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται εντός
τετράμηνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (Άρθρο 17 παρ 8 του ΚΒΣ, όπως
συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ του Ν. 3052).
Οι Ανώνυμες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας κατά την ισχύουσα νομοθεσία. (παρ 6 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σκάρλος Αθανάσιος στη γενική τοποθέτηση που έκανε για
τους ισολογισμούς και των δύο εταιρειών (Λουτρών Σμοκόβου και ΜΑΕΔΡ) δήλωσε ότι δεν θα
τους ψηφίσει, διότι δεν έχει ενημέρωση όσον αφορά στη διαδικασία της συγχώνευσης η οποία
έχει καθυστερήσει και οι ισολογισμοί είναι αρνητικοί και ανυπόγραφοι.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξόπουλος Βασίλειος είπε ότι ο ισολογισμός δεν είναι
υπογεγραμμένος και λείπει και ο Πρόεδρος της Επιχείρησης ο οποίος γνωρίζει το θέμα.
ΑΔΑ: Β49ΖΩ1Μ-ΨΧΟ
Ο δημοτικός σύμβουλος Στουρνάρας Σωτήριος δήλωσε ότι είχε διαφωνήσει με τη
σύσταση της εταιρείας και είναι αντίθετος γενικά με κάθε εταιρεία στο Δήμο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 260 Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την αριθ. 2/2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, τις τοποθετήσεις-απόψεις των
δημοτικών συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της
Συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τις κάτωθι οικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ»:
• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.
όπως εμφανίζονται συνημμένα στην υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφαση της επιχείρησης, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Οι δημοτικοί Σκάρλος Αθανάσιος, Αλεξόπουλος Βασίλειος, Φιλίππου Ηλίας και Στουρνάρας
Σωτήριος διαφώνησαν με την παρούσα απόφαση.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πώποτας Τηλέμαχος και Πράντζιος Πασχάλης δεν βρίσκονταν στην
αίθουσα του Δ.Σ. κατά την ψηφοφορία.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 228/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Σοφάδες 28-05-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ
ΑΔΑ: Β49ΖΩ1Μ-__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.