Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

"Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ .


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 132/29-5-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.3/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 9/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί αντικατάστασης
παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ .
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 27η του
μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 23-05-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                         ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: ύστερα από
την αριθ. πρωτ. 10566/03-05-2012 υποβολή παραίτησης του μέλους του
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-76Ξ
Δ.Σ. της επιχείρησης Θεόδωρου Λέρτα για προσωπικούς λόγους, το
Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων με την αριθμ. 226/2012 απόφαση του,
όρισε σύμφωνα με το αρθρ. 265 του ν.3463/2006, με την περιπ.β του
αρθρ.34 του ν.2190/20 και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14.093/03-04-2009
καταστατικό της επιχείρησης, τον κ. Πέτρο Καρέλη ως μέλος και
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ».
Κατόπιν αυτού η νέα σύνθεση του Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:
Κατσαρός Ιωάννης Πρόεδρος
Καρέλης Πέτρος Αντιπρόεδρος
Κομπογιάννης Ευάγγελος
Μακρής Ηλίας
Θεόπουλος Ιωάννης
Ραγιάς Πάυλος
Κούτρας Βασίλειος
Κουτσιομανής Κων/νος
Κυρτσάς Βασίλειος
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος δήλωσε ότι δεν είναι
ηθικό.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται την νέα σύνθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθ. 226/2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων που διαμορφώνεται ως
εξής:
Κατσαρός Ιωάννης Πρόεδρος
Καρέλης Πέτρος Αντιπρόεδρος
Κομπογιάννης Ευάγγελος
Μακρής Ηλίας
Θεόπουλος Ιωάννης
Ραγιάς Πάυλος
Κούτρας Βασίλειος
Κουτσιομανής Κων/νος
Κυρτσάς Βασίλειος
Ο διοικητικός σύμβουλος Βασίλειος Κυρτσάς διαφώνησε με την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-76Ξ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-76Ξ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.