Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 12/2-4-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 7/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί συναίνεσης στην
παράταση παραχώρησης.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την του μηνός
Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ

ύστερα από την 28-03-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                       ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: Η επιχείρηση
των Λουτρών Σμοκόβου συστήθηκε ως αμιγής Κοινοτική Επιχείρηση με
ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΛ9Τ-ΕΟΛ
το Προεδρικό Διάταγμα 392/3-10-1983,ΦΕΚ145/Α/11-10-1983 ύστερα
από την αριθ. 511643/18-04-1983 απόφαση παραχώρησης
εκμετάλλευσης του Ε.Ο.Τ. στην πρώην Κοινότητα Λουτροπηγής για 25
χρόνια μέχρι το 1998 και με την αριθ. 522972/29-07-1996 απόφαση του
ο Ε.Ο.Τ. ανανέωσε την παραχώρηση για 30 χρόνια μέχρι το 2028.
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.39 του ν. 4049/2012 παρατείνεται η
διάρκεια των διοικητικών πράξεων ή συμβάσεων με τις οποίες
παραχωρήθηκαν ή μισθώθηκαν από το Δημόσιο τον Ε.Ο.Τ. ή την
Ε.Τ.Α.Δ. ΑΕ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ) ιαματικές πηγές (οι
οποίες είχαν χαρακτηρισθεί τοπικής ή τουριστικής σημασίας προ της
ισχύς του νόμου 3498/2006 ) σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
αναπτυξιακές εταιρείες αυτών για 40 έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου ακόμη και αν αυτή έχει λήξει και ανεξάρτητα από την
αρχικώς καθορισθείσα διάρκεια τους, εκτός αν δεν συναινεί ο
παραχωρησιούχος Ο.Τ.Α. ή η αναπτυξιακή εταιρεία.
Με το Α.Π. 515148/5-3-2012 ο Ε.Ο.Τ. ζητάει να ενημερωθεί άμεσα
εγγράφως από τους αντίστοιχους παραχωρησιούχους Ο.Τ.Α. και τις
εταιρείες τους για την συναίνεση ή μη στην παράταση της
παραχώρησης.
Για τον λόγο αυτό προτείνω την συναίνεση στην παραπάνω
παραχώρηση.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συναινεί στην παράταση της σύμβασης παραχώρησης της εκμετάλλευσης
των Λουτρών Σμοκόβου, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν.
4049/2012 για 40 έτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΛ9Τ-ΕΟΛ__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.