Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

"Περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2011. "Περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2012.ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 7/2-4-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 2/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί εγκρίσεως ισολογισμού
χρήσης 2011.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την του μηνός
Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 28-03-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του
συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού 2011 ήτοι: την
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-ΜΥΖ
κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης , την κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το
προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, όπως
αυτά συντάχθηκαν από τον λογιστή της εταιρείας και κάλεσε το
συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού 2011 ήτοι:
 την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως
 την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
 τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
 το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως
όπως εμφανίζονται συνημμένα και αρμοδίως υπογεγραμμένα και τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, όπως αυτά
συντάχθηκαν από τον λογιστή της εταιρείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-ΜΥΖ


ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 8/2-4-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 3/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί ψήφισης προϋπολογισμού
έτους 2012.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 1η του μηνός
Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 28-03-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-ΩΩ1
συμβουλίου τον συνταχθέντα προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της
εταιρείας οικον. έτους 2012 ο οποίος παρουσιάζει :
Έσοδα: 612.250.00€
Έξοδα: 498.960.00€
Αποτέλεσμα χρήσης (κέρδη): 113.290.00€
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας οικονομικού έτους 2012 ο
οποίος παρουσιάζει:
Έσοδα: 612.250,00€
Έξοδα: 498.960,00€
Αποτέλεσμα χρήσης (κέρδη): 113.290,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΚΟΛ9Τ-ΩΩ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.