Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

"Περί τροποποίησης της αριθ.2 απόφασης του 2011.


Μου προκαλεί μεγάλη απορία το γεγονός ότι για θέματα που έχουν σχέση με τον ισολογισμός της επιχείρησης όπως και της "Περί τροποποίησης της αριθ.2 απόφασης του 2011. των επιχειρήσεων« ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» με την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ»
Απουσιάζει ο  αντιδήμαρχος κύριος  ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Επίσης υπεύθυνος ζητημάτων Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας )
Μήπως ο ίδιος οι κάποιοι πρέπει να μας δώσουν μια εξήγηση;
H μήπως η αποχή από συμβούλια συμβολίζει κάτι!!!!!
Υγ περιμένουμε το ισολογισμό της περιόδου 2011 και ευχαρίστως θα το δημοσιεύσουμε


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 9/2-4-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 4/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί τροποποίησης της αριθ.2
απόφασης του 2011.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 1η του μηνός
Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 28-03-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                                ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι: με την
αριθ.2/2011 απόφαση του το Δ.Σ. αποφάσισε Α) Την συγχώνευση της
ΑΔΑ: Β4ΩΜΟΛ9Τ-Ε9Υ
Εταιρείας « ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» με την ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ», δια συστάσεως νέας
ανώνυμης εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του κ.ν.
2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.
Β.) Ορίζει τον ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό της 31-
12-2010 και ορίζει την επιτροπή του άρθρου , για τη διαπίστωση της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα
με το άρθρο 3 παρ.3 παρ. 2 του ν.2166/93.
Γ.)Εξουσιοδοτεί τον Ευάγγελο Κομπογιάννη να συντάξει μετά του
εκπροσώπου της άλλης συγχωνευομένης εταιρείας , το προβλεπόμενο
από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/20 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των
εταιρειών καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση και να τα
υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επειδή μεσολάβησε μεγάλο διάστημα μέχρι την λήψη όλων των
αποφάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συγχώνευσης,
επειδή εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2011 και επειδή σε λίγο καιρό
αρχίζει η νέα λουτρική περίοδο προτείνω την τροποποίηση της αριθ.
2/2011 του Δ.Σ. ως προς το Β σκέλος με ισολογισμό μετασχηματισμού
τον ισολογισμό της 31/12/2011.
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την αριθ.2/2011 απόφαση του Δ.Σ. ως προς το Β σκέλος και
ορίζει ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό της 31/12/2011.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΜΟΛ9Τ-Ε9Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.