Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

"Περί ορισμού Δικηγόρου.


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 3/20-2-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.1/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 1/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί ορισμού Δικηγόρου.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 19η του
μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε.
ΟΤΑ ύστερα από την 15-02-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
Με πρακτικογράφο τον Ευάγγελο Κομπογιάννη μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε
ότι: την 1-5-2007 συντάχθηκε και υπογράφτηκε από κοινού με την
ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΟΛ9Τ-ΖΤΔ
Επιχείρηση Λουτρών Σμοκόβου και τον Αθανάσιο Κ. Κατσαρό ιδιωτικό
συμφωνητικό μίσθωσης εμπορικού καταστήματος(καφέ-
ζαχαροπλαστείο) σύμφωνα με το από 24-3-2007 πρακτικό της επιτροπής
διεξαγωγής δημοπρασίας του ανωτέρω καταστήματος, και την 12/2007
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των 11.550,00€ καταβαλλόμενο
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και με χρονική διάρκεια από 1-5-2007 έως
30-4-2011.
Με την 29/4/2011 εξώδικη δήλωσή του ο Αθανάσιος Κ Κατσαρός μας
έκανε γνωστό ότι θα κάνει χρήση του ως άνω μισθίου πέραν του
συμβατικού χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 όπως αυτό
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την διάταξη του αρ.7 παρ.6 του
ν.2741/1999.
Με το υπ’ αριθμ.159/31-12-2011 έγγραφο του Προέδρου ενημερώθηκε
ότι οφείλει ολόκληρο το μίσθωμα του 2011, που ανέρχεται στο ποσό των
11.550,00€ και δεν έχει προβεί στην αποπληρωμή του μέχρι σήμερα, αν
και κάνει ελεύθερη, ακώλυτη και ανενόχλητη χρήση του μισθίου, και το
οποίο έπρεπε να μας καταβάλει, σύμφωνα με το από 01-05-2007 ιδιωτικό
συμφωνητικό μισθώσεως, σε τρεις ισόποσες δόσεις ως εξής : 3.850,00€
την 30η Ιουλίου 2011, 3.850,00€ την 30η Αυγούστου 2011 και 3.850,00€
την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
Για το λόγο αυτό προτείνω το Βασίλειο Δ Κωστή ως πληρεξούσιο
δικηγόρο της εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τον Βασίλειο Δ Κωστή ως πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρείας
για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΟΛ9Τ-ΖΤΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.