Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ιδρυση παραρτήματος ΚΑΠΗ στη Τ.Κ. Λουτροπηγής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σοφάδες 30-12-2011
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.231
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.12/27-12-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:87/2011
Π ε ρ ί λ η ψ η
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. στην
Τ.Κ. Λουτροπηγής.
Στους Σοφάδες σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα και ύστερα από την υπ' αριθμ.
286/21-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π., η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό

Συμβούλιο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι πέντε (5) και απόντες τέσσερις (4) Σύμβουλοι, όπως
φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες
1. Κομπογιάννης Ευάγγελος Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΩΝ
2. Τρίγκας Ηλίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ
3. Γώγος Ηλίας Μέλος ΑΠΩΝ
4. Κλιάρης Δημήτριος Μέλος ΠΑΡΩΝ
5. Γκουγκούδης Κων/νος Μέλος ΠΑΡΩΝ
6. Κουτσιομανής Κων/νος Μέλος ΑΠΩΝ
7. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος ΠΑΡΩΝ
8. Μουλιάκος Ναπολέων Μέλος ΑΠΩΝ
9. Παπαδοπούλου –Φώτα Ελένη Μέλος ΠΑΡΩΝ
οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος σύμφωνα με την παρ.2. του
άρθρου 96 του Ν. 3463/2006( Κώδικας Δήμων κ΄ Κοινοτήτων), ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφομένων στην
πρόσκληση ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
τέλεσε η υπάλληλος του Ν. Π. Ντάλη Χαρίκλεια.
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψιν των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:
Στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» συγχωνεύτηκαν εκτός των
άλλων Ν.Π. τα Κ.Α.Π.Η. των Δημοτικών Ενοτήτων Σοφάδων, Άρνης και
Ταμασίου.
Στη Δημοτική ενότητα Μενελαϊδας δεν υπάρχει ΚΑΠΗ, αλλά ούτε έχει ενταχθεί στο
ΦΕΚ σύστασης 1055/30-5-2011 του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. υπηρεσία ΚΑΠΗ.
ΑΔΑ: ΒΟΖΓΟΚΟΕ-ΚΜΨ
Η Δημοτική αρχή έχει την πρόθεση να ιδρύσει παράρτημα Κ.Α.Π.Η. και στις
Τ.Κ. της Δ.Ε. Μενελαϊδας.
Ο Σύλλογος Μελών Γ΄Ηλικίας Σμοκόβου (δύναμη 120 μέλη )της Τ.Κ. Λουτροπηγής της
Δ.Ε. Μενελαίδας με την αριθ 268/1-12-2011 αίτησή του ζητά τη δημιουργία παραρτήματος
Κ.Α.Π.Η. στη Λουτροπηγή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω την ίδρυση παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. στη
Λουτροπηγή που θα εξυπηρετεί τα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής.
Για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. θα γίνει δημοπρασία για την ενοικίαση ακινήτου, λόγω του
ότι κανένα δημοτικό κτίριο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
Το παράρτημα Κ.Α.Π.Η. στη Λουτροπηγή θα ενταχθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ως παράρτημα του γραφείου Κ.Α.Π.Η. Σοφάδων.
Ως προς τη στελέχωση, θα χρησιμοποιηθεί όπου χρειαστεί ειδικευμένο προσωπικό το
προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. Σοφάδων.
Με την ίδρυση παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Λουτροπηγής θα προκληθεί δαπάνη μόνο ως
προς τα λειτουργικά του έξοδα.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψιν του την
ιδιαιτερότητα του ορεινού όγκου του Δήμου Σοφάδων , εξέτασε την αίτηση του Συλλόγου
Μελών Γ΄ Ηλικίας Σμοκόβου της Τ.Κ. Λουτροπηγής και μετά από διαλογική συζήτηση .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ίδρυση παραρτήματος ΚΑΠΗ στη Τ.Κ. Λουτροπηγής που θα υπάγεται στο
γραφείο Κ.Α.Π.Η. ΣΟΦΑΔΩΝ.
Για τη στέγασή του θα γίνει δημοπρασία για την ενοικίαση ακινήτου.
Με την ίδρυση Παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Λουτροπηγής θα προκληθεί δαπάνη μόνο ως
προς τα λειτουργικά του έξοδα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 87/2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Σοφάδες 30-12-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.